SPONHUSETS HISTORIE

NORSK

Strandheim var navnet på en av flere eiendommer som ble utskilt fra Ringve Gård på slutten av 1800 tallet. Eiendommen ble fradelt Ringve i 1887 og deretter solgt til dr- Carl Hartmann. Da Carl Hartmann døde, solgte enken eiendommen til direktør A.S. Bachke i 1894. I 1916 solgte han den videre til sin sønn Chr. Anker Bachke. Ettersom tomtearealet tidligere lå under Ringve Gård, var det naturlig at vertshuset, som åpnet i 1999, ble kaldt Strandheim.

 

På folkemunne ble huset med den spesielle kledningen bare kaldt Sponhuset, så navnet ble etter hvert endret. Ringve er en meget gammel gård som sannsynligvis også utgjorde en del av Lade eiendom. At eiendommen lå på det høyeste sentrale sted på Lade, var sikkert også viktig for de som slo seg ned her for ca 1000 år siden. Når det i tillegg vises til et offersted, omringet av store stener funnet i 1775, er det mulig at det var her ladejarlenes sæte og det gamle gudehov lå i den hedenske tid.

 

Det blir da spennende å tenke seg at Ringvebukta og Strandheim var en tumleplass for ladejarler og den berømte sjøhelten Peter Wessel Tordenskjold.
Huset er et helt enestående eksempel i Trondheim på å bruke håndkløyvd spon som ytterkledning. Deler av inventar, spisestue, fastbygde skap, ovnsnisje og tak, er godt bevart, noe som bidrar til den trivelige atmosfæren i huset. Det var et forslag om riving av huset i 1978 som utløste ideen om alternativ bruk av eiendommen. I ettertid er det mange som er glade for at riving ikke ble realisert.

 

Det var Bjørn Øyangen som søkte Trondheim Kommune om å få leie det til kafedrift. Et omfattende oppussingsarbeid innvendig var nødvendig før kaféen ble åpnet. Tapetene som er brukt er kopi av gamle norske tapeter, og fra kolleksjonen «Norsk arv».

 

Sponhuset åpnet for første gang dørere i 2000 av ekteparet Nina Rydjord og Bjørn Øyangen. Våren 2021 tok Kaja Hvidsand Myhr over som ny eier og driver av Sponhuset, som fortsatt serverer verdens beste vafler. Sponhuset framstår i dag som en perle et steinkast fra sjøen

ENGLISH

Strandheim was the name of one of several properties that were separated from Ringve Gård in the late 1800s. The property was detached from Ringe vi 1887 and then sold to Dr. Carl Hartmann. When Hartmann dies, the widow sold the property to Director A.S. Bachke in 1894. In 1916 he sold it on to his son Chr. Anker Bachke. As the area previously was under Ringve Gård, it was only natural that the cafe which opened in 1999 was called Strandheim. 

 

The locals called the house Sponhuset, as it was covered with special cladding, so the name eventually changed. Ringve is a very old farm that was probably also a part of the Lade Estate. The fact that the property is located in the highest central location on Lade, was probably also important for those who settled here about 1000 years ago. Also, when in reference it was made as a place of sacrifice, due to the property being surrounded by large stones found in 1775, it is possible that it was where the seat of the Lade earls and the old god’s courtyard in the pagan times. 

 

It is then exciting to imagine that Ringvebukta and Standheim was a playground for the Lade earls and the famous sea hero Peter Wessel Tordenskjold. Sponhuset is a completely unique example in Trondheim og using hand-split shavings of cladding. Parts of the furniture, built-in cupboards, oven niche and ceiling are well preserved, which contributes to the plesant atmosphere in the house. It was a proposal to demolish the house in 1978 that triggered the idea of an alternative use of the property. In retrospect, there are many who are happy that demolition was not realized. 

 

It was Bjørn Øyangen who applied to Trondheim Kommune to rent the house for a café. Extensive interior work needed to be done before the café opened. The wallpapers used are copies of old norwegian wallpapers from the collection «Norwegian heritage». The café opened its doors in 2000 by Øyangen and his wife Nina Rydjord. In the spring of 2021, Kaja Hvidsand Myhr took over as the new owner of Sponhuset, who still serves the same waffles as 20 years ago. Sponhuset still appears today as a pearl laying by the sea.