SPONHUSETS HISTORIE

NORSK

Strandheim var navnet på en av flere eiendommer som ble utskilt fra Ringve Gård på slutten av 1800 tallet. Eiendommen ble fradelt Ringve i 1887 og deretter solgt til Dr. Carl Hartmann i 1887. Da Hartmann døde solgte enken eiendommen til direktør A.S. Bachke i 1894. I 1916 solgte Bachke eiendommen videre til sin sønn Chr. Anker Bachke. Ettersom tomtearealet tidligere lå under Ringve Gård, var det naturlig at kaféen som åpnet i 2000 ble kalt Vertshuset Strandheim.

 

På folkemunne ble huset med den spesielle kledningen bare kalt Sponhuset, så etter hvert ble navnet på kaféen også endret. Ringve er en meget gammel gård som sannsynligvis også utgjorde en del av Lade eiendom. At eiendommen lå på det høyeste sentrale sted på Lade, var sikkert også viktig for de som slo seg ned her for ca. 1000 år siden. Når det i tillegg vises til et offersted, omringet av store stener funnet i 1775, er det mulig at det var her ladejarlenes sæte og det gamle gudehov lå i den hedenske tid.

 

Det blir da spennende å tenke seg at Ringvebukta og Strandheim var en tumleplass for ladejarler og den berømte sjøhelten Peter Wessel Tordenskjold. Huset er et helt enestående eksempel i Trondheim på å bruke håndkløyvd spon som ytterkledning. Deler av inventar, spisestue, fastbygde skap, ovnsnisje og tak, er godt bevart, noe som bidrar til den trivelige atmosfæren i huset. Det var et forslag om riving av huset i 1978 som utløste ideen om alternativ bruk av eiendommen. I ettertid er det mange som er glade for at riving ikke ble realisert.

 

Det var Bjørn Øyangen, som i 1999, søkte Trondheim Kommune om å få leie det til kafedrift. Et omfattende oppussingsarbeid innvendig var nødvendig før kaféen ble åpnet. Tapetene som er brukt er kopi av gamle norske tapeter, og fra kolleksjonen «Norsk arv».

 

Sponhuset ble i over 20 år drevet av ekteparet Nina Rydjord og Bjørn Øyangen. Våren 2021 tok Kaja Hvidsand Myhr over som ny eier og driver av Sponhuset. Fortsatt serverer Sponhuset verdens beste vafler og bygget framstår i dag som en perle et steinkast fra sjøen.

 

ENGLISH

Strandheim was the name of one of several properties that were separated from Ringve Gård in the late 1800s. The property was detached from Ringe vi 1887 and then sold to Dr. Carl Hartmann. When Hartmann died his widow sold the property to Director A.S. Bachke in 1894. In 1916 Bachke sold it on to his son Chr. Anker Bachke. As the area previously was under Ringve Gård, it was only natural that the cafe which opened in 2000 was called Strandheim Inn.

 

The locals called the house Sponhuset as it was covered with special cladding, so the name eventually changed. Ringve is a very old farm that was probably also a part of the Lade Estate. The fact that the property is located in the highest central location on Lade, was probably also important for those who settled here about 1000 years ago. Also, when in reference it was made as a place of sacrifice, due to the property being surrounded by large stones found in 1775, it is possible that it was where the seat of the Lade earls and the old god’s courtyard in the pagan times.

 

It is then exciting to imagine that Ringvebukta and Standheim was a playground for the Lade earls and the famous sea hero Peter Wessel Tordenskjold. Sponhuset is a completely unique example in Trondheim og using hand-split shavings of cladding. Parts of the furniture, built-in cupboards, oven niche and ceiling are well preserved, which contributes to the plesant atmosphere in the house. It was a proposal to demolish the house in 1978 that triggered the idea of an alternative use of the property. In retrospect, there are many who are happy that demolition was not realized.

 

It was Bjørn Øyangen  who applied to Trondheim Kommune to rent the house for a café in 1999. Extensive interior work needed to be done before the café opened. The wallpapers used are copies of old norwegian wallpapers from the collection «Norwegian heritage».

 

For over 20 years Sponhuset was run by Bjørn Øyangen and his wife Nina Rydjord. In the spring of 2021, Kaja Hvidsand Myhr became the new owner of Sponhuset. They still serves the same waffles in the world and the house appears today as a pearl laying by the sea.